Nota preliminar
Nòta preliminara Nota preliminar Note préalable Preliminary note
"Protegir els arbres va molt més enllà de salvaguardar-los físicament. Obliga a mantenir vives les paraules que els acompanyen, a ser respectuosos amb els elements que apleguen la història acumulada a l’entorn de cadascuna d’aquestes plantes, a servar la memòria oral o escrita que ens deixen"

Ernest Costa, 2012 ("Arbres monumentals", pròleg web GC-AM 2020).

Amb aquesta web pretenem fer difusió dels arbres singulars i en especial dels Arbres Monumentals.

Organització d’aquesta web Les grans seccions són, de manera provisional:


Nota prèvia
Presentació. Introducció. Estructuració
Arbres monumentals de Catalunya
FITXES Arbres monumentals
Arbres d’interès
Arbres singulars
Arbres de Nadal
Fonts d’informació, en general
Jornades d’arbres monumentals
Legislació Arbres monumentals
Multimèdia 1 i 2
Per saber-ne més
Visors arbres monumentals
Articles i altres informacions
Novetats i curiositats


El substrat bàsic és la informació sobre els Arbres monumentals que hi havia al web oficial (1) fins l’any 2020: web GC-AM 2020 (parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbres-monumentals)

La idea és recuperar la informació incloses les fotografies que hi havia. Naturalment s’enllaçarà amb la informació que hi ha de cada Arbre, si encara figura al web oficial.

Tant com es pugui, s’aniran actualitzant les dades. Per començar la recuperació pengem les fitxes corresponents als AM del Vallès Oriental (d’aquesta comarca serà enguany (2021) el 10è Arbre de Nadal de Catalunya) i les fitxes dels 9 arbres de Nadal anteriors. Continuarem la recuperació amb els arbres del Barcelonès i poc a poc els de les altres comarques.

Aquest web també serà un aixopluc o repositori d’informacions diverses sobre arbres monumentals i arbres singulars.

Resum de la fitxa. Abreviacions i símbols utilitzats:

Ens centrem en la fitxa de cada arbre, que és el moll d’aquesta web.
La fitxa-presentació d’un AM és un resum que com a mínim hauria de contenir la informació de situació, protecció, mesures, característiques, resum de les dades més rellevants (culturals, històriques, etc.), enllaços interessants, fotografies i algun vídeo. La informació es completa a la fitxa [PDF] amb les coordenades de localització, itineraris, arbres o espècies relacionades, arbres singulars més propers, punts d'interès de la zona, fonts d’informació i el Mapa de situació [PDF].
A la banda esquerra hi ha les fotografies: 3 en format normal i la resta s’hi pot accedir a partir de les miniatures inferiors. A la dreta hi van la resta d’informacions.


Arbre de... [N, M...]

  Nom de l’Arbre [N, M, MI,...: estat actual de l’arbre à § "Estructuració"]

••Jardí de...

Nom d’un conjunt d’arbres (Jardí Botànic Històric, Devesa de Girona, Arbres monumentals de Masjoan, Parc Samà)

  Informació de la web oficial (Enllaç). Quan cal, a sota s’informa si més avall la nostra informació és més actualitzada.
 
     
Com a exemple, Pi de les Tres Branques    
 
Comarca: Berguedà
Terme municipal: Castellar del Riu
Indret: Pla de Campllong
 

AM

Arbre monumental

AC

Arbre d’interès comarcal

AL

Arbre d’interès local

AUC

Arbre declarat d’acord amb la legislació urbanística o cultural

 
AM 01.001.01 (2016) 01. Alt Camp > 001. Aiguamúrcia > Xiprers del Palau de l'Abat de Santes Creus
AL (2013)
 
AM 14.190.01 (2016) 14. Berguedà > 190. Saldes > Avet de les Molleres de Gresolet
Protecció AM, AC, AL (any) Ordre GC, Ple de l’Ajuntament
 
 Espècie* 
 Nom cientific 

 Noms:  ca  català, valencià • aran  aranés • es  español, castellano • fr  francais • en  English

 

  Altres enllaços

 

Mesures* (h, c, C )

 

h

alçària total

   
c

volt de canó (a 1,30 m de terra), Volt normal

C

amplada (mitjana) de la capçada

   
cs

volt de soca (no homologable)

   
       
Text-resum
FITXA de cada arbre   Pot incloure citacions i poemes relacionats
  [PDF] FITXA (gencat2020)   Informació de la web oficial (enllaç)
  [PDF] MAPA de situació (gencat2020)​   Informació de la web oficial (enllaç)
  FITXA (1988)   Fitxa antiga (paper; PDF) (enllaç)
     
 [PDF] FITXA  (actualitzada)   Inclou també: Arbres singulars més propers, Punts d'interès de la zona (culturals, històrics, turístics, fonts d’informació. Llegenda (ca, aran, es, fr, en)
 [PDF] MAPA situació (actualitzat)    
 
 
Més informació Vídeos, programes de TV, Arbre de Nadal, etc.
Enllaços interessants Wikipedia, Wikiloc, etc.
 
Informació (enllaços) Information (links)
Extern • External
A una citació puntual (sense explicacions) • To a one-off quote (without explanations)
Extern nàufrag • External shipwreck
Desaparegut, eliminat • Missing, eliminated
Intern • Internal
Descarregar • Download
Vídeo • Video
🔈 Àudio • Audio
 
Fotografies interessants de l'arbre • Interesting photos of the tree
Fotografies històriques • Historical photographs
   
Dansa • Dance
Música i cançons • Music and songs
   
(ca-en)
(ca-es)
(es-fr)
Enllaços a documents bilingües • Links to bilingual documents
 
Hipermapa (gencat)  Hypermap (gencat)
 1. En general • In general
 2. Ubicació comprovada Location checked
 3. Ubicació que cal millorar (difereix en més de 20 m) • Location to be checked (differs by more than 20 m)
   
 Visor de mapes • Mapping viewfinder
 

Situació, mapa de situació  Situation, situation map

1. En general • In general
2. Comprovada • Checked
3. Cal comprovar (difereix en més de 20 m) • To be checked (differs by more than 20 m)
   
Itinerari (a peu, en general) • Trail (walking, usually) 
  ! Itinerari fet exprés o ideal • Express or ideal trail
Fitxa • Card
   

Llibre (algun es pot trobar digitalitzat) • Book (some can be found digitized)
Llibres (només l'Índex) • Books (Index only)

Article tancat (subscripció?) • Closed article (subscription?)
 
Altres símbols Other symbols
cf.,confer Compareu • Compare
R Recuperada (foto) • Retrieved (photo)
à Vegeu • See
§ Vegeu la secció • See section
►▌ Al final • In the end
Informació més actualitzada • More update information
Hi estem treballant, cal completar la informació • We are working on it, the information needs to be completed

 

Llengües Languages

  (ISO-639)
   
  ca = català, valèncià
  aran = aranés < gsc (gascon) < oc (occitan)
  es = español, castellano
  gl = galego
 
  fr = français
  en = English
  pt = português
  it = italiano
  de = Deutsch
  nl = nederlands

 

F, fructus:  fruit, infructescència • frut, infructescéncia • fruto, infrutescencia • fruit, infrutescence • fruit, infructescence
C, strobilus, conus:  estròbil, con, pinya • estrobil, còn, pinha • estróbilo, cono, piña • strobile, cône, pigne • strobilus, cone, pine
S, semen:  llavor, grana, sement • seme, grana • semilla • graine • seed, grain
   
  Comestibilitat, toxicitat • Comestibilitat, toxicitat • Comestibilidad, toxicidad • Comestibilité, toxicité • Edibility, toxicity
Fruits del Bosc (web)
Fruits de bosc  Fruts de bosc  Frutos de bosque  Fruits rouges  Berries, soft fruits
(ca, aran, es, fr, en)
     E comestible • comestible • comestible • comestible • edible
        EE excel·lent • excellent • excelente • excellent • excellent
       (E) fat, insípid • alap, insipid • soso, insípido • fade, insipide • fad, tasteless
        Ep amb preparació • damb preparacion • con preparación • avec préparation • with preparation
   (P! Δ) amb precaució! • damb precaucion! • con precaución! • avec precaution ! • with caution!
    T!☠ tòxic! • toxic! • tóxico! • toxique ! • toxic!
    (T!☠) tòxic! (alguna part) • toxic! (bèra part) • tóxico! (alguna parte) • toxique ! (quelque part) • toxic! (certain parts)
 
  Important:
No s’han de consumir els fruits que no coneguem bé.
Les dades de comestibilitat i toxicitat són orientatives.
Qui consumeix aquest fruits (o altres parts de la planta) ho fa sota la seva responsabilitat.
   
  Important:
We must not consume fruits that we do not know well.
Edibility and toxicity data are only illustrative.
Anyone who eats these fruits (or other parts of the plant), does it under his responsibility.
   

Molts dels documents [PDF] enllaçats: fitxes, mapes de situació esmentats i altres documents encara contenen enllaços que ara són obsolets.
Pretenem també posar al dia la informació i relacionar-la amb la informació diversa actual (webs i blogs diversos, vídeos, articles, Wikipedia), millorant també la part històrica (textos i fotografies antigues) i explicar més clarament l’accés als indrets on hi ha els arbres (itineraris, Wikiloc).

Naturalment, en alguns casos intentarem millorar/actualitzar la informació, esmenar incorreccions, etc. Costarà un cert temps ja que parlem de més de 250 arbres. Ara, de moment, és un esbós que intentarem anar completant amb el temps.

Hem cregut fonamental recuperar també i, s’hi ha l’oportunitat, actualitzar per posar a l’abast del públic la informació interrelacionada (pròleg, introducció, publicacions, articles i webs, rànquing, dimensions bàsiques, etc.) que acompanyava la web oficial fins al 2020, inclosa la recuperació de la documentació generada per les Jornades sobre arbre monumentals (des de la primera, Barcelona 1997) que constitueixen la "filosofia", la teoria, en la qual es basa la protecció d’aquests Arbres.

Aquests arbres es troben en terrenys tant públics com privats. Cal que respectem la propietat tant pública com privada.


  Si us voleu posar en contacte amb nosaltres:
  Se vos voletz méter eth contacte damb nosati:
  Si desea ponerse en contacto con nosotros:
  Si vous souhaitez nous contacter :
  If you want to contact us:

noms_plantes@plantipodes.cat(1) Avís legal: La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció.